Đã xuất bản: 2021-09-29

Các bài báo

Sự thay đổi trong cung ứng dịch vụ và thuốc tại các trạm y tế xã thực hiện can thiệp thí điểm Gói dịch vụ y tế cơ bản
Nguyễn Thị Thắng, Phạm Văn Hiến, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thế Vinh, Ong Thế Duệ, Trần Thị Mai Oanh
Trang: 21-30