Tạp chí chính sách Y tế của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế bắt đầu hoạt động từ năm 2006 đã cung cấp các thông tin khoa học về chính sách y tế và hoạt động của hệ thống y tế cho các Sở Y tế, cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện trên 63 tỉnh/thành trong cả nước.
Tạp chí Chính sách Y tế là Tạp chí học thuật trong lĩnh vực Y học, có bình duyệt của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực Chính sách Y tế, Hệ thống y tế, Y học dự phòng, Y tế công cộng, Y xã hội học, Y học lâm sàng, Công nghệ Y học nhằm mục tiêu là nơi để các nhà khoa học, các nhà quản lý y tế công bố và trao đổi các kết quả nghiên cứu và học thuật.
Tạp chí chính sách y tế xuất bản bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tần suất bản tiếng Việt 6 số/năm và bản tiếng Anh 2 số/năm.

Mục tiêu của Tạp chí Chính sách Y tế
Tạp chí Chính sách Y tế  là một tạp chí truy cập mở xuất bản các tài liệu nghiên cứu liên quan đến tất cả các khía cạnh liên quan đến hệ thống y tế, chính sách y tế cũng như đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin giữa các nhà nghiên cứu khoa học về Y tế Công cộng, Y học Dự phòng, Y học Xã hội, Y học Lâm sàng và Công nghệ Y học…

Số 30 (2020)

DOI: https://doi.org/10.53428/tccsyt.i30

Đã xuất bản: 2021-09-29

Các bài báo

Xem tất cả các số