Vinh, Nguyễn Thế. “Sử dụng Thang điểm FINDRISC Trong sàng lọc đái tháo đường tuýp 2”. Tạp chí Chính sách Y tế, no. 30 (Tháng Chín 29, 2021): 69-76. Truy cập Tháng Chạp 7, 2021. https://tapchichinhsachyte.vn/index.php/csyt/article/view/7.