[1]
N. T. . Vinh, “Sử dụng thang điểm FINDRISC trong sàng lọc đái tháo đường tuýp 2”, tccsyt, số p.h 30, tr 69-76, tháng 9 2021.