Vinh, N. T. . (2021) “Sử dụng thang điểm FINDRISC trong sàng lọc đái tháo đường tuýp 2”, Tạp chí Chính sách Y tế, (30), tr 69-76. doi: 10.53428/tccsyt.i30.7.