VINH, N. T. . Sử dụng thang điểm FINDRISC trong sàng lọc đái tháo đường tuýp 2. Tạp chí Chính sách Y tế, [S. l.], n. 30, p. 69-76, 2021. DOI: 10.53428/tccsyt.i30.7. Disponível em: https://tapchichinhsachyte.vn/index.php/csyt/article/view/7. Acesso em: 7 tháng 12. 2021.