[1]
Vinh, N.T. 2021. Sử dụng thang điểm FINDRISC trong sàng lọc đái tháo đường tuýp 2. Tạp chí Chính sách Y tế. 30 (tháng 9 2021), 69-76. DOI:https://doi.org/10.53428/tccsyt.i30.7.