Xử lý khủng hoảng và quản lý kinh doanh liên tục - Bài học qua đại dịch Covid-19

Lê Văn Truyền

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đại dịch SARS-Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc đã nhanh chóng lan rộng khắp toàn cầu. Việc có sẵn vaccine và dược phẩm để phòng và điều trị cho bệnh nhân là những vấn đề cốt tử cho nhiều quốc gia. Điều này phụ thuộc vào năng lực quản lý khủng hoảng và quản lý kinh doanh liên tục của nền công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Bài báo phân tích tình trạng, xu hướng lan tràn của đại dịch, thực trạng tình hình sản xuất cung ứng vaccine và dược phẩm, đề xuất công nghiệp sức khỏe áp dụng thực hành quản lý khủng hoảng và quản lý kinh doanh liên tục để khắc phục sự đứt gẫy chuỗi sản xuất và cung ứng trong đại dịch.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Sharon Bergley, Administration, lawmakers weigh in as COVID-19 concerns grow in the U.S., Bioworld, February 28, 2020, https://www.bioworld.com/articles/433302-administration-lawmakers-weigh-in-as-covid-19-concerns-grow-in-the-us
[2] Janet Beal, UK bans parallel export of two COVID-19 treatment candidates to protect national supply, HIS Markit, February 26, 2020
[3] Teena Thacker, Covid-19 Impact: Pharma companies feel the pain as prices of key inputs shoot up, The Economic Times, February 29, 2020
[4] Amitendu Palit, Viral Threat: Indian pharma catches China’s COVID sickness, Financial Express, February 27, 2020
[5] Patralekha Chatterjee, India Pharma threatened by Covid-19 shutdown in China, The Lancet, February 29, 2020
[6] Teena Thacker, COVID-19 to Affect Pharma Companies as Prices of Key Inputs Shoot Up, Chemical Industry Digest, Sunday, March 1, 2020
[7] Gregory L. Shaw, Business Crisis and Continuity Management, Institute for Crisis, Disaster and Risk Management, The George Washington University
[8] International Standard Organisation, ISO 22301:2012 Business Continuity Management Systems, Requirements, 2012
[9] Phoenix NAP, Business Continuity Plan