Quay trở lại chi tiết bài báo Tổng quan phương pháp nghiên cứu ước tính tổn thất kinh tế do suy giảm năng suất lao động do bệnh tật không tử vong liên quan đến sử dụng rượu bia trên thế giới Download Download PDF