Tổng quan phương pháp nghiên cứu ước tính tổn thất kinh tế do suy giảm năng suất lao động do bệnh tật không tử vong liên quan đến sử dụng rượu bia trên thế giới

Hoàng Thị Mỹ Hạnh1, Vũ Thị Minh Hạnh1, Vũ Thị Mai Anh1
1 Viện Chiến lược và Chính sách Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Các bằng chứng về tổn thất kinh tế liên quan đến năng suất lao động là cơ sở quan trọng giúp các nhà hoạch định chính sách trong ban hành, vận động để tạo dựng sự đồng thuận của xã hội về thực thi các chính sách kiểm soát đồ uống có cồn. Bài báo này nhằm cung cấp thông tin cho việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu trong ước tính tổn thất về kinh tế do giảm năng suất lao động vì bệnh tật không tử vong liên quan đến sử dụng rượu bia. Tổn thất về kinh tế được ước tính thông qua đo lường suy giảm năng suất lao động do nghỉ làm việc và suy giảm năng suất lao động khi đang làm việc vì lý do sức khỏe liên quan đến sử dụng rượu bia. Việc đo lường năng suất suy giảm khi đang làm việc khá phức tạp. Một số bộ công cụ đã được sử dụng để ước tính mức suy giảm năng suất khi đang làm việc ở người lao động gặp các vấn đề về sức khỏe trong đó bộ công cụ WPAI-GH do Mỹ xây dựng có tính giá trị và độ tin cậy tốt nhất. WPAI-GH cũng cho phép lượng hóa được giá trị của năng suất lao động suy giảm thành tiền. Có thể vận dụng và kế thừa cách tiếp cận, phương pháp đo lường, bộ công cụ WPAI-GH để tiến hành nghiên cứu ước tính chi phí của suy giảm năng suất lao động vì lý do sức khỏe không tử vong liên quan đến sử dụng rượu bia ở Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Tiếng Anh
1. American College of Occupational and Environmental Medicine 2017, Health and Productivity Terms and Definitions. Available from: http://www.acoem.org/HealthTermsandDefinitions. aspx. truy cập 21/6/2017
2. Anh PTH 2014 et al, Direct and indirect costs of smoking in Vietnam, Tob Control doi:10.1136/ tobaccocontrol-2014-051821
3. Anh PTH 2012 et al, Health costs attributable to smoking in Vietnam, IDRC Project Number:103771-001, Health Bridge
4. Collin D & Lapsley H 2006, The Costs of Tobacco, Alcohol and Illicit Drug Abuse to Australian Society in 2004/05, Australian Department of Health a nd Ageing, Canberra. ISBN: 1-74186-436-4. http://tobacco.cleartheair.org.hk/wp-content/uploads/2012/06/mono64.pdf.
5. Devlin NJ, Scuffham PA, Bunt LJ. The social costs of alcohol abuse in New Zealand. Addiction 1997 ; 92(11):1491-505.
6. EAHF 2011, ALCOHOL, WORK AND PRODUCTIVITY, Scientific Opinion of the Science Group of the European Alcohol and Health Forum .http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/ alcohol/docs/science_02_en.pdf
7. Gmel G and Rehm J. 2003, Harmful alcohol use.Alcohol Research and Health, 2003,27(1):52-62. http://www.dol.govt.nz/PDFs/MeasuringTotalCostOfInjury.pdf truy cập 5/1/2006
8. Hanh HTM, Lan PT, Thuy VTN, Phuong NK, Dorna CM. and Hill PS 2008, The costs of traumatic brain injury due to motorcycle accidents in Hanoi, Vietnam. Cost Effectiveness and Resource Allocation6(17)
9. Harwood H, Foundtain D and Livermore G 1998, The economic costs of alcohol and drug abuse in the United States, 1992, US Department of Health and Human services, National institute on Drug abuse, Rockville. NiH publication number 98-4327. https://archives.drugabuse.gov/ EconomicCosts/Chapter3.html#3.2
10. Jones S, Casswell S, Zhang JF 1995, The economic costs of alcohol-related absenteeism and reduced productivity among the working population of New Zealand. Addiction 1995;90(11):1455-61.
11. KPMG 2001, Excessive alcohol consumption in the Netherlands- trend and social costs-. NIGZ and GGZ Nederland; 2001.
12. Laslett A-M, Catalano P, Chikritzhs Y, Dale C, Doran C, Ferris J, Jainullabudeen, T, Livingston M, Matthews S, Mugavin J., Room R, Schlotterlein M and Wilkinson C 2010, The Range and Magnitude of Alcohol’s Harm to Others. Fitzroy, Victoria: AER Centre for Alcohol PolicyResearch, Turning Point Alcohol and Drug Centre, Eastern Health
13. Lofland JH, Pizzi L, Frick KD 2004, A review of health-related workplace productivity loss instruments, Pharmacoeconomics 2004; 22:165–84
14. Mattke S, Balakrishnan A, Bergamo G, Newberry SJ 2007, A review of methods to measure health-related productivity loss, Am J Manag Care 2007; 13:211–7.
15. Nakamura K, Tanaka A, Takano T 1993, The social cost of alcohol abuse in Japan. J stud Alcohol 1993, 54(5):618-625
16. Nguyen et al 2012, The economic burden of road traffic injuries: Evidence from a provincial general hospital in Vietnam. Injury Prevention June 2012.

17. Pidd K et al 2006, Estimating the cost of alcohol-related absenteeism in the Australian workforce: the importance of consumption patterns. MJA 2006; 185: 637–641
18. Prasad et al 2004, A review of self-report instruments measuring health-related work productivity: a patient-reported outcomes perspective, Pharmacoeconomics,2004;22(4):225-44
19. Prochaska et al 2011, The well-being assessment for productivity: a well-being approach to presenteeism. J Occup Environ Med. 2011 Jul;53(7):735-42. doi: 10.1097
20. Puangsuwan A 2013, Association between Drinking Patterns and Work Performance of Industrial Workers. Bài trình bày tại Hội nghị GAPC 2013, 7-9/10/2013. Seoul, Hàn Quốc
21. Reilly MC, Zbrozek AS, Dukes EM 1993, The validity and reproducibility of a work productivity and activity impairment instrument. PharmacoEconomics 1993; 4(5):353-65.http://www. reillyassociates.net/WPAI_General.html truy cập 15/5/2017.
22. Reilly MC 2008, Development of the Work Productivity and Activity Impairment (WPAI) Questionnaire, Reilly Associate, New York
23. Severens JL, Mulder J, Laheij R, Verbeek A 2000, Precision in measuring absence from work as a basis for calculating productivity costs in the Netherlands. Social Sci Med. 2000; 51:243–24
24. Single E et al 2003, International guidelines for estimating the costs of substance abuse. 2ndedition. WHO
25. Stewart W, Ricci J, Chee E, Morganstein D 2003, Lost productive work time costs from health conditions in the United States: results from the American Productivity Audit. J Occup Environ Med. 2003; 45:1227–1234.
26. Thavorncharoensap M, Teerawattananon Y, Yothasamut J, Lertpitakpong C, Thitiboonsuwan K, Neramitpitagkul P, Chaikledkaew U. 2010, The economic costs of alcohol consumption in Thailand, 2006. BMC Public Health 2010, 10:323. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/323
27. Thavorncharoensap M, Teerawattananon Y, Yothasamut J, Lertpitakpong C and Chaikledkaew U. 2009, The economic impact of alcohol consumption: a systematic review. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2009, 4:20 doi:10.1186/1747-597X-4-20
28. Thitiboonsuwan K 2007, Assessing Productivity Lost from Alcohol Drinking among Thai Population, The 3rd National Alcohol Conference “Alcohol: No Ordinary Commodity”, 21st-22nd November 2007, Richmond Hotel, Nonthaburi, Page 144.
29. WHO 2011a, Occupational Health, Workplace health promotion, Geneva: WHO. (http://www. who.int/occupational_health/topics/workplace/en)
30. WHO 2014, Global report on alcohol and health status. http://www.who.int/substance_abuse/ publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_3.pdf?ua=1
31. Sajeeva Ranaweera et al 2018, Economic cost of alcohol use in Sri Lanka. PLoS One. 2018; 13(6).

Tiếng Thái
32. Thavorncharoensap M, Teerawattananon Y, Yothasamut J, Lertpitakpong C, Thitiboonsuwan K, Neramitpitagkul P, Chaikledkaew U. 2012, Báo cáo toàn văn kết quả nghiên cứu Chi phí kinh tế, sức khỏe và xã hội của sử dụng rượu bia, Thái Lan, 2006. A study on costs of social, health and economic consequences of alcohol consumption in Thailand.