Quay trở lại chi tiết bài báo Thực trạng cung cấp và sử dụng kết quả nghiên cứu trong hoạch định chính sách y tế và các yếu tố ảnh hưởng ở Việt Nam Download Download PDF