Thực trạng cung cấp và sử dụng kết quả nghiên cứu trong hoạch định chính sách y tế và các yếu tố ảnh hưởng ở Việt Nam

Phan Hồng Vân1, Khương Anh Tuấn1, Nguyễn Thị Nam Liên1, Bùi Thị Phương Loan1, Trần Thị Mai Oanh1
1 Viện Chiến lược và Chính sách Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trên thế giới, việc sử dụng bằng chứng trong quá trình hoạch định chính sách không ngừng gia tăng trong hai thập kỷ qua. Trong lĩnh vực y tế, các bằng chứng từ các nghiên cứu chính sách và hệ thống y tế (CS&HTYT) đã đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách y tế. Bài báo này sẽ đánh giá sơ bộ về Thực trạng cung cấp và sử dụng kết quả nghiên cứu CS&HTYT trong hoạch định chính sách y tế và các yếu tố ảnh hưởng ở Việt Nam. Đây là một phần trong kết quả nghiên cứu được tiến hành đồng thời tại Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan với cùng một phương pháp điều tra cắt ngang và sử dụng bộ công cụ định tính gồm có phỏng vấn sâu các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và biểu mẫu thu thập thông tin tại các cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực CS&HTYT. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yêu cầu về bằng chứng cho hoạch định chính sách y tế ở Việt Nam đã được luật hóa và ngày càng gia tăng. Quá trình cung cấp và sử dụng bằng chứng cho hoạch định chính sách cần được cải thiện. Các nhà nghiên cứu phải chủ động hơn, đưa ra bằng chứng có tính thuyết phục với chất lượng tốt tới các nhà hoạch định chính sách. Các nhà hoạch định chính sách cần nâng cao năng lực, thay đổi nhận thức trong việc sử dụng bằng chứng cho việc ra quyết sách. Các đề xuất gồm có: (1) Bộ Y tế phải có một kênh thông tin chính thống cho các đơn vị nghiên cứu chia sẻ kết quả nghiên cứu và kết nối với các cơ quan hoạch định chính sách; (2) Cần ban hành quy định bắt buộc các nghiên cứu CS&HTYT phải cung cấp bằng chứng cho hoạch định chính sách và sản phẩm của nghiên cứu phải bao gồm báo cáo đề xuất chính sách.

Chi tiết bài viết