Quay trở lại chi tiết bài báo Tổng quan phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động bệnh viện và các nghiên cứu tại Việt Nam Download Download PDF