Tổng quan phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động bệnh viện và các nghiên cứu tại Việt Nam

Nguyễn Tuấn Việt1, Đỗ Trà My1
1 Viện Chiến lược và Chính sách Y tế - Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục đích: Tổng quan về phương pháp và các nghiên cứu đánh giá hiệu quả bệnh viện đã được thực hiện tại Việt Nam.


Kết quả: Phương pháp phân tích bao dữ liệu (Data envelopment analysis-DEA) - mô hình phi tuyến tính tĩnh; và phân tích biên ngẫu nhiên (Stochastic frontier analysis-SFA) - mô hình tuyến tính động; là hai phương pháp phổ biến nhất trên thế giới được sử dụng để đo lường hiệu quả bệnh viện. Tại Việt Nam, các nghiên cứu đều sử dụng phương pháp DEA để đo lường hiệu quả kết hợp với mô hình hồi quy Tobit hoặc Truncated để tìm mối liên hệ của các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bệnh viện.


Kết luận và khuyến nghị: Lựa chọn DEA để đo lường hiệu quả bệnh viện ở Việt Nam thời điểm hiện tại là phương án tối ưu nhất. Phương pháp Bootstrap có thể giúp gia tăng độ tin cậy kết quả DEA. Tuy nhiên, DEA chỉ nên được xem như điểm khởi đầu cho phân tích quản lý. Cần tiến hành tìm hiểu sâu hơn nguyên nhân khiến các đơn vị hoạt động không hiệu quả trước khi đưa ra những khuyến cáo liên quan đến cắt giảm đầu vào.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cassel CK, Brennan TE. Managing medical resources: return to the commons? JAMA. 2007 Jun 13;297(22):2518–21.
2. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế - Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP trong hệ thống Bệnh viện công lập [Internet]. [cited 2020 Apr 15]. Available from: http://www.hspi.org.vn/vcl/Bao-cao-ket-qua-khao-sat-tinh-hinh-thuc-hien-Nghi-dinh-432006Nd-CP-trong-he-thong-Benh-vien-cong-lap-t16020-8158.html
3. London JD. The promises and perils of hospital autonomy: reform by decree in Viet Nam. Soc Sci Med. 2013 Nov;96:232–40.
4. Wagstaff AB Sarah. The Impacts of Public Hospital Autonomization: Evidence from a Quasi-Natural Experiment [Internet]. The World Bank; 2012 [cited 2020 Apr 15]. 43 p. (Policy Research Working Papers). Available from: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-6137
5. Hussey PS, de Vries H, Romley J, Wang MC, Chen SS, Shekelle PG, et al. A Systematic Review of Health Care Efficiency Measures. Health Services Research. 2009 Jun;44(3):784–805.
6. Wagstaff A, Wang LC. A Hybrid Approach to Efficiency Measurement with Empirical Illustrations from Education and Health [Internet]. The World Bank; 2011 [cited 2020 Feb 27]. (Policy Research Working Papers). Available from: http://elibrary.worldbank.org/doi/ book/10.1596/1813-9450-5751
7. Khac Minh Nguyen, Thanh Long Giang. Efficiency Performance of Hospitals and Medical Centers in Vietnam. 2004.
8. Pinar Guven Uslu,Thuy Pham Linh. Effects of changes in Public Policy on Efficiency and Productivity of General Hospitals in Vietnam. 2008.
9. Hideaki Kitaki. Technical efficiency of Pulic and Private hospitals in Vietnam: Do Market-oriented policies matter? 2018.
10. Binh LT. Technical efficiency in public district hospitals in Vietnam. University of the Thai Chamber of Commerce. 2018;14.
11. Osei D, d’Almeida S, George MO, Kirigia JM, Mensah AO, Kainyu LH. Technical efficiency of public district hospitals and health centres in Ghana: a pilot study. Cost Eff Resour Alloc. 2005 Sep 27;3:9.
12. Valdmanis V, Kumanarayake L, Lertiendumrong J. Capacity in Thai Public Hospitals and the Production of Care for Poor and Nonpoor Patients. Health Serv Res. 2004 Dec;39(6 Pt 2):2117–34.
13. Simar L, Wilson PW. Performance of the Bootstrap for Dea Estimators and Iterating the Principle. In: Cooper WW, Seiford LM, Zhu J, editors. Handbook on Data Envelopment Analysis [Internet]. Boston, MA: Springer US; 2004 [cited 2020 Apr 21]. p. 265–98. (International Series in Operations Research & Management Science). Available from: https://doi.org/10.1007/1-4020-7798-X_10
14. Chen A, Hwang Y, Shao B. Measurement and sources of overall and input inefficiencies: Evidences and implications in hospital services. European Journal of Operational Research. 2005 Mar 1;161(2):447–68.
15. Kohl S, Schoenfelder J, Fügener A, Brunner JO. The use of Data Envelopment Analysis (DEA) in healthcare with a focus on hospitals. Health Care Manag Sci. 2019 Jun 1;22(2):245–86.