Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả đánh giá nhanh khả năng cung ứng dịch vụ và nhu cầu đầu tư trang thiết bị tại các trạm y tế xã điểm trong đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới Download Download PDF