Tổng quan tài liệu về thực trạng triển khai chính sách Y tế - Dân số với các dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi giai đoạn 2016-2020

Nguyễn Thị Thanh1, Nguyễn Thị Tố Quyên1
1 Khoa Dân số và phát triển, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Các chương trình về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tại khu vực miền núi đang đối diện với nhiều khó khăn, bất cập như: Bất bình đẳng trong tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội; Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế thiếu và chưa đồng bộ; Cán bộ có trình độ chuyên sâu thiếu nhất là cán bộ người địa phương; Công tác phòng chống dịch bệnh chưa đáp ứng yêu cầu bởi nhận thức của đồng bào còn hạn chế, phong tục, tập quán lạc hậu; Thiếu thông tin về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT); Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở một số dân tộc vẫn còn diễn ra; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao, tỷ lệ tử vong mẹ do liên quan đến thai sản...


Để giải quyết được những tồn tại này và tiến tới đạt được những mục tiêu về phát triển bền vững, giai đoạn 2016-2018 Bộ Y tế tiếp tục tập trung ba nhóm giải pháp để triển khai, thực hiện chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 1) Nhóm giải pháp giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; 2) Nhóm giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận cũng như cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng phục vụ đồng bào; 3) Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2016), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017
2. Bộ Y tế (2016), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2015: Tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Nxb Y học, Hà Nội,
3. Bộ Y tế (2018), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2016: hướng tới mục tiêu già hóa khỏe mạnh ở Việt Nam. Nxb Y học, Hà Nội.
4. Bộ Y tế (2018), Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018.
5. 100% đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp thẻ Bảo hiểm y tế http://baophapluat.vn/dan-sinh/100-dong-bao-dan-toc-thieu-so-da-duoc-cap-the-bao-hiem-y-te-355455.html. Ngày 20/9/2017
6. Hội thảo tham vấn với các địa phương, cơ sở đào tạo dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện công tác vùng khó khăn biên giới, hải đảo ưu tiên 62 huyện nghèo. Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế ngày 04/06/2018.
7. Y tế cơ sở - năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu https://vtv.vn/trong-nuoc/y-te-co-so-nang-luc-chua-dap-ung-duoc-yeu-cau-20180225192626595. html. Ngày 25/02/2018
8. Kết hợp quân - dân y - mô hình chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân http://tapchiqptd.vn/vi/tong-ket-thuc-tien/ket-hop-quan-dan-y-%E2%80%93-mo-hinh-cham-soc-suc-khoe-cho-bo-doi-va-nhan-dan/9314.html.Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 8-2016.
9. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế. Báo cáo nghiên cứu: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thu hút và duy trì nhân lực y tế ở khu vực miền núi”. Hà Nội, 2012.
10. 10 năm thực hiện Đề án 1816 đã chuyển giao hơn 4.800 kỹ thuật. http://giadinh.net.vn/y-te/10-nam-thuc-hien-de-an-1816-da-chuyen-giao-hon-4800-ky-thuat-20171213141415818.htm