Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi bài báo.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp của họ và các bài nộp có thể được trả lại cho những tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

 •   Bài gửi chưa được xuất bản trước đó, hoặc đang gửi cho một tạp chí khác xem xét (hoặc một lời giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho Biên tập viên).
 •   Tập tin bài gửi ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word hoặc RTF.
 •   Nếu có sẵn, URL cho các tài liệu tham khảo đã được cung cấp.
 •   Các văn bản là khoảng cách đơn; sử dụng phông chữ 12; sử dụng chữ nghiêng, thay vì gạch chân (trừ địa chỉ URL); và tất cả các hình minh họa, số liệu và bảng được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, thay vì ở cuối bản thảo.
 •   Văn bản tuân thủ các yêu cầu về trình bày văn bản và tài liệu tham khảo được nêu trong Hướng dẫn cho tác giả.

HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI BÀI BÁO TỔNG QUAN 

1. Tiêu đề: ngắn gọn, súc tích, thể hiện được nội dung chính của bài báo, được viết chữ in hoa, đậm.

2. Tác giả: Trình bày tên tác giả theo thứ tự tương ứng với mức độ đóng góp từ nhiều đến ít so với các tác giả khác trong nhóm, kèm thông tin về cơ quan công tác của từng tác giả; Tên, số điện thoại, email của tác giả chịu trách nhiệm liên hệ; đánh dấu * trên tên của tác giả liên hệ theo mẫu sau:

Tác giả thứ nhất1, Tác giả thứ 22*, Tác giả thứ 33, …
1Cơ quan, email
2Cơ quan, email
3Cơ quan, email
*Tác giả liên hệ: Họ và tên, Số ĐT, địa chỉ email

3. Tóm tắt

Viết theo cấu trúc: Đặt vấn đề, mục tiêu, Phương pháp tìm kiếm và tổng quan tài liệu, Kết quả, Kết luận, tối đa 250 từ
(Dịch Tiêu đề và Tóm tắt sang tiếng Anh. Tiêu đề và Tóm tắt bằng tiếng Anh được trình bày ở dòng tiếp theo dưới phần tóm tắt tiếng Việt).

Từ khóa: 3-6 từ/cụm từ; phản ánh được nội dung chính/có ý nghĩa đại diện và liên quan trực tiếp đến nội dung chính của bài báo

4. Bản thảo bài báo, Lời cảm ơn và Tài liệu tham khảo
Dung lượng bản thảo không quá 3.000 từ, không bao gồm: bảng và hình, lời cảm ơn, tài liệu tham khảo. Bản thảo gồm các phần sau: Đặt vấn đề, phương pháp, kết quả, bàn luận, kết luận và khuyến nghị (được đánh số La Mã theo thứ tự từ I đến V)

I. Đặt vấn đề: Nêu ngắn gọn, rõ ràng lý do tiến hành tổng quan và mục tiêu/câu hỏi của bài tổng quan

II. Phương pháp: Trình bày phương pháp tìm kiếm tài liệu, nguồn tài liệu, từ khóa sử dụng, tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ tài liệu, phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin

III. Kết quả: Trình bày kết quả tìm kiếm, tóm tắt thông tin về các bài báo được đưa vào tổng quan và các kết quả tổng quan (theo mục tiêu). Số lượng bảng và hình: 3-6. Tên của sơ đồ, hình vẽ nằm phía dưới hình, tên của bảng biểu nằm phía trên; chú thích từ viết tắt trong bảng, hình.

IV. Bàn luận: bàn luận các kết quả đã tổng quan, những kiến thức rút ra từ tổng quan và các hạn chế mà kết quả tổng quan chưa đề cập đến

V. Kết luận: Khái quát kết quả tổng quan.

Lời cảm ơn: cá nhân, tập thể đã cộng tác, tài trợ, hỗ trợ để thực hiện tổng quan

Cam kết không xung đột lợi ích từ kết quả nghiên cứu (nếu có)

Tài liệu tham khảo:

 • Dùng phần mềm Endnote (http://endnote.com/) để trích dẫn tài liệu tham khảo;
 • Sử dụng định dạng tài liệu tham khảo theo kiểu Vancouver. Đánh số trong ngoặc [ ] theo trình tự xuất hiện trong bài trích dẫn...
 • Không tách riêng tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Tham khảo từ các bài báo:
  • Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn. Đột biến gen mã hóa EGFR trong ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu y học. 2010; 3: 30-37
  • Nguyen NP, Passmore J, Tran LT, Luong AM. Role of alcohol in hospitalized road trauma in Viet nam. Traffic injury prevention. 2013; 14: 329-34.
 • Tham khảo từ sách:
  • Phạm Thắng, Đoàn Quốc Hưng. Bệnh mạch máu ngoại vi. NXB Y học, Hà Nội, 2007.
  • World Health Organization. WHO guide to identifying the economic consequence of disease and injury. 2nd Geneva, Switzerland: Department of Health Systems Financing & Health Systems and Services; 2009.
 • Tham khảo từ chương/bài của sách:
  • Stanesby O, Hettige S. Alcohol related harms to others from the drinking of strangers in Sri Lanka. In: Laslett AM, Room R, Waleewong O, Stanesby O, editors.  Harm to others from drinking: patterns in nine societies. Geneva: World Health Organization; 2019. 101-128.
 • Tham khảo từ website:

Quy định khác: Định dạng tệp bản thảo bài báo

 • Bản thảo có định dạng tệp Microsoft Word *.doc, *.docx; hình ảnh: *.tif hoặc *.jpg;
 • Khổ giấy A4, lề mỗi chiều để 2,5 cm;
 • Sử dụng mã Unicode, Times New Roman, cỡ chữ 12, khoảng cách giữa các dòng là 1,5.
 • Các chữ viết tắt phải có chú thích trong lần xuất hiện đầu tiên ở phần text.

Tải về định dạng bài báo tổng quan tại đây

 

HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI BÀI BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Tiêu đề: ngắn gọn, súc tích, thể hiện được nội dung chính của bài báo, được viết chữ in hoa, đậm.

2. Tác giả: Trình bày tên tác giả theo thứ tự tương ứng với mức độ đóng góp từ nhiều đến ít so với các tác giả khác trong nhóm, kèm thông tin về cơ quan công tác của từng tác giả ;Tên, số điện thoại, email của tác giả chịu trách nhiệm liên hệ; đánh dấu * trên tên của tác giả liên hệ theo mẫu sau:

Tác giả thứ nhất1, Tác giả thứ 22*, Tác giả thứ 33, …
1Cơ quan, email
2Cơ quan, email
3Cơ quan, email
*Tác giả liên hệ: Họ và tên, Số ĐT, địa chỉ email

3. Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Viết theo cấu trúc: Đặt vấn đề, mục tiêu, phương pháp, kết quả và kết luận, tối đa 250 từ
(Với bài báo tiếng Việt, dịch Tiêu đề và Tóm tắt sang tiếng Anh. Tiêu đề và Tóm tắt bằng tiếng Anh được trình bày ở dòng tiếp theo dưới phần tóm tắt tiếng Việt)

Từ khóa: 3-6 từ/cụm từ; phản ánh được nội dung chính/ có ý nghĩa đại diện và liên quan trực tiếp đến nội dung chính của bài báo

4. Bản thảo bài báo, Lời cảm ơn và Tài liệu tham khảo

Dung lượng bản thảo không quá 3.000 từ, không bao gồm: bảng và hình, lời cảm ơn, tài liệu tham khảo. Bản thảo gồm các phần sau: Đặt vấn đề, phương pháp, kết quả, bàn luận, kết luận và khuyến nghị (được đánh số La Mã  theo thứ tự từ I đến V)

I. Đặt vấn đề: Nêu ngắn gọn, rõ ràng tầm quan trọng, sự cần thiết, mục tiêu và giả thiết nghiên cứu (nếu có)

II. Phương pháp: Trình bày rõ ràng, ngắn gọn song phải đủ thông tin để người đọc hiểu được quy trình triển khai nghiên cứu, gồm các phần: 1) Thiết kế nghiên cứu; 2) Thời gian và địa điểm; 3) Đối tượng nghiên cứu (gồm tiêu chuẩn lựa chọn/loại trừ); 4) Cỡ mẫu và cách thức chọn mẫu; 5) Nội dung/chỉ số nghiên cứu chính hoặc khái niệm/cách thức đo lường các biến số chính; 6) Công cụ/kỹ thuật/quy trình thu thập số liệu; 7) Phương pháp xử lý số liệu  (phần mềm đã sử dụng và phép kiểm định thống kê (nếu có); 8) Đạo đức nghiên cứu: các khía cạnh và cách thức đảm bảo đạo đức trong nghiên cứu (nếu cần thiết); tên Hội đồng Đạo đức (nếu có).

III. Kết quả: Trình bày bám sát, phù hợp/theo mục tiêu nghiên cứu. Số lượng bảng và hình: 3-6. Tên của bản đồ, sơ đồ, hình vẽ nằm phía dưới hình, tên của bảng biểu nằm phía trên; chú thích từ viết tắt trong bảng, hình. 

IV. Bàn luận: nêu ý nghĩa/đóng góp của kết quả nghiên cứu (nếu có), sử dụng các tài liệu tham khảo liên quan để so sánh sự tương đồng/khác biệt, lý giải kết quả nghiên cứu; ưu điểm, hạn chế của nghiên cứu (nếu có).

V. Kết luận và khuyến nghị: Kết luận: khái quát kết quả nghiên cứu chính đã đạt được. Đề xuất khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu; khuyến nghị cần có đối tượng cụ thể và có tính khả thi.

Lời cảm ơn: cá nhân, tập thể đã cộng tác, tài trợ, hỗ trợ để thực hiện NC

Cam kết không xung đột lợi ích từ kết quả nghiên cứu (nếu có)

Tài liệu tham khảo:

 • Dùng phần mềm Endnote (http://endnote.com/) để trích dẫn tài liệu tham khảo;
 • Sử dụng định dạng tài liệu tham khảo theo kiểu Vancouver. Đánh số trong ngoặc [ ] theo trình tự xuất hiện trong bài trích dẫn...
 • Không tách riêng tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Tham khảo từ các bài báo:
  • Nguyễn Kim Sơn, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Bảo Sơn. Đột biến gen mã hóa EGFR trong ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu y học. 2010; 3: 30-37
  • Nguyen NP, Passmore J, Tran LT, Luong AM. Role of alcohol in hospitalized road trauma in Viet nam. Traffic injury prevention. 2013; 14: 329-34.
 • Tham khảo từ sách:
  • Phạm Thắng, Đoàn Quốc Hưng. Bệnh mạch máu ngoại vi. NXB Y học, Hà Nội, 2007.
  • World Health Organization. WHO guide to identifying the economic consequence of disease and injury. 2nd Geneva, Switzerland: Department of Health Systems Financing & Health Systems and Services; 2009.
 • Tham khảo từ chương/bài của sách:
  • Stanesby O, Hettige S. Alcohol related harms to others from the drinking of strangers in Sri Lanka. In: Laslett AM, Room R, Waleewong O, Stanesby O, editors.  Harm to others from drinking: patterns in nine societies. Geneva: World Health Organization; 2019. p. 101-128.
 • Tham khảo từ website:

Quy định khác: Định dạng tệp bản thảo bài báo

 • Bản thảo có định dạng tệp Microsoft Word *.doc, *.docx; hình ảnh: *.tif hoặc *.jpg;
 • Khổ giấy A4, lề mỗi chiều để 2,5 cm;
 • Sử dụng mã Unicode, Times New Roman, cỡ chữ 12, khoảng cách giữa các dòng là 1,5.
 • Các chữ viết tắt phải có chú thích trong lần xuất hiện đầu tiên ở phần text.

Tải về định dạng bài báo công bố kết quả nghiên cứu tại đây